Gratis Verzending in EU Ma-Vr voor 23:59 besteld, morgen in huis Ma-Vr voor 9:30 besteld, vanavond in huis (sameday € 5,95) 5025 klantenbeoordelingen (9.3)

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal- Economische Raad.

Algemene Voorwaarden webwinkel Hairpinlegs.be (door Furniture Legs Europe BV)

In deze algemene voorwaarden staat een aantal basisregels voor ons als webwinkel en jouw als consument.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
1. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar je de aankoop heeft gedaan.
2. Je: dit ben jij; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon of internet.
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
6. Herroepingsrecht: jouw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Dag: kalenderdag.
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat je kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot jouw is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

Artikel 2 Onze identiteit
Hairpinlegs.be (door Furniture Legs Europe BV)
Furniture Legs Europe BV
Tinus van der Sijdestraat 6 a
5161CD Sprang-Capelle
Nederland
Telefoonnummer: 085 - 130 22 75

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jouw en ons.
2. Deze algemene voorwaarden zijn voor je beschikbaar voordat je de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe je de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer je dit wilt, sturen wij je de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan je beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop je deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe je deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer je daarom vraagt, sturen wij je deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe
4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor jouw het meest gunstig is.

Artikel 4 Informatie
1. Voordat je de koop sluit, krijg je van ons informatie waarmee je het aanbod goed kan beoordelen, bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijg je duidelijke informatie over jouw rechten en verplichtingen, zoals:
1. de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
2. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
3. of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
5. de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
6. de tarieven die je moet betalen als je contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
7. de manier waarop je voor het sluiten van de overeenkomst van door jouw niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop je deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
8. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
9. de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop je deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
10. de manier waarop je inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over je hebben opgeslagen; en
11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
2. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijg je van ons de volgende informatie. Deze informatie krijg je schriftelijk of zodanig dat je deze makkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):
a. ons bezoekadres, waar je een klacht kunt indienen;
b. of je een herroepingsrecht hebt en, als je een herroepingsrecht heeft, de manier waarop je hiervan gebruik kan maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij je deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
e. de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. als je een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping.
3. Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging

1. Zodra je een bestelling heeft geplaatst, krijgt je van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kun je nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
2. Als je via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als je elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
3. Wij kunnen onderzoeken of je aan jouw betalingsverplichting kan voldoen en of je de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of je geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd jouw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heb je een bedenktijd van minimaal 14 dagen.
1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door je vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. als je in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop je, of een door jouw aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer wij je hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geinformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop je of een door jouw aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop je op een door jouw aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag je de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3. Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat je het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of je het product wilt houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4. Als je gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor je rekening.
5. Alle overige kosten die je al hebt betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat je de herroeping hebt gemeld. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat je hebt aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen je terug op het tijdstip dat als eerste valt.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heb je een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kun je zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
2. Wij geven je bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe je gebruik kunt maken van jouw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3. Alle kosten die je al hebt betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat je de herroeping aan ons hebt gemeld.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

Soms heb je geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan je aanbieden, terwijl je persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, diensten en/of digitale inhoud te kopen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
b. je hebt verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
6. Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat;
7. Volgens jouw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan je de verzegeling hebt verbroken;
13. Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
b. je hebt verklaard dat je jouw herroepingsrecht hiermee verliest.

Artikel 9 Ontbinding door herroeping
1. Je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als je de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8 voor mogelijke uitzonderingen).
2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet je de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3. Als wij de melding van herroeping door jouw op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
4. Wij mogen je naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5. Je moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in elk geval in acht genomen als je het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6. Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
8. Je betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoef je de kosten voor terugsturen niet te betalen.
9. Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens de bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de dienst.
10. U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
11. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:.
a. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen..
12. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. .
13. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
14. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs

1. Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3. Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 Conformiteit en garantie
1. Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt afgesproken.
2. Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 Levering en uitvoering
1. Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
3. Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terug.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging:
1. U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
2. U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
3. U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
Verlenging:
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per maand worden bezorgd.
7. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 14 Betaling

1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. In het geval dat verschillende producten uit één bestelling op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat u onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, dan moet binnen u 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
2. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.
3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan ons te melden.
4. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk gemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.

Artikel 15 Klachtenregeling
1. Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals is beschreven in deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
3. De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. U kunt ook eerst een beroep doen op bemiddeling door de Geschillencommisie. Van dit recht kunt u gebruik maken via het online klachtenformulier op de website van de Geschillencommisie. Zie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ De klacht wordt dan naar de Geschillencommisie gestuurd.
5. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform via http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16 Geschillen

Geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door u als door ons worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.geschillencommissie.nl). Hierbij gelden de volgende regels:
1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, wanneer u uw klacht eerst aan ons heeft voorgelegd.
2. Een geschil kan uiterlijk twaalf maanden nadat de klacht aan ons is voorgelegd schriftelijk of elektronisch aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie, op een door de Geschillencommissie te bepalen wijze.
3. Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zijn wij aan deze keuze gebonden. Wanneer wij een geschil willen voorleggen aan de Geschillencommissie, spreekt u zich binnen vijf weken na dit verzoek uit of u dat ook wenst of dat u het geschil wilt laten behandelen door een bevoegde rechter. Wanneer u niet binnen vijf weken naar ons reageert, mogen wij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
4. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals vastgesteld in haar reglement:(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies). De beslissing van de Geschillencommissie is een bindend advies.
5. De Geschillencommissie behandelt of staakt het geschil wanneer aan ons surseance van betaling is verleend, wij in staat van faillissement zijn geraakt of wij onze bedrijfsactiviteiten feitelijk hebben beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Bij sommige geschillen zijn naast de Geschillencommissie ook andere erkende commissies bevoegd, zoals een andere geschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer het geschil hoofdzakelijk over de methode van verkoop of dienstverlening op afstand gaat, is bij voorkeur de Geschillencommissie  bevoegd. Voor alle overige geschillen zijn de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissies bevoegd.

Artikel 17 Intellectueel eigendom
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 18 Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Links
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 21 Uw gegevens

U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Hairpinlegs.be tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.